luxsol - Kerkstraat 10 - 1687 AR Wognum - Nederland
+31 (0)85 782 8128
info@luxsol.nl

Algemene Voorwaarden

Created with Sketch.
About Us

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
Luxsol B.V.
statutair gevestigd te Wognum
Versie: V200101.AA.B

Exemplaren van deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Wognum alwaar zij ook ter inzage liggen. Tevens zijn deze leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1. Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en offertes van Luxsol B.V. (“Luxsol B.V.”) en alle door Luxsol B.V. te sluiten en gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover door Luxsol B.V. schriftelijk is toegestemd in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan, welke afwijking slechts geldt voor de met name door Luxsol B.V. genoemde overeenkomst c.q. overeenkomsten. In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze leve-ringsvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden. Eerder gedeponeerde leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen. Onder “Koper” wordt verstaan iedere (rechts)persoon (i) die met Luxsol B.V. in contact treedt, (ii) die Overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Luxsol B.V. sluit, (iii) die één of meerdere zaken wenst te kopen of koopt van Luxsol B.V. en (iv) aan wie Luxsol B.V. de zaken ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbieding
Alle aanbiedingen van Luxsol B.V. zijn vrijblijvend en binden Luxsol B.V. eerst nadat Luxsol B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, danwel vanaf het moment dat Luxsol B.V. een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Mondelinge aanbiedingen zijn geldig gedurende acht dagen nadat het mondelinge aanbod is gedaan. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen nadat het schriftelijke aanbod is gedaan, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen komen automatisch te vervallen indien deze niet zijn aanvaard voor het verstrijken van de termijnen als genoemd in dit artikel, behoudens andersluidende mededeling van Luxsol B.V.. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Informatiemateriaal
Alle informatie op de website www.luxsol.nl en ander informatiemateriaal of andere informatiekanalen van Luxsol B.V., zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij Luxsol B.V. schriftelijk het tegendeel uitdrukkelijk heeft bevestigd. Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden. Luxsol B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook van mogelijk onjuiste informatie.

4. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Luxsol B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding c.q. demonstratie. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld en/of overeengekomen. Monsters, modellen en voorbeelden worden onder dien voorwaarde verstrekt ter aanwending van proefopstellingen danwel het laten zien aan derden. Modellen, monsters en voorbeelden worden uiterlijk voor een periode van 4 weken ter beschikking gesteld. Na deze periode dienen de modellen, monsters en voorbeelden retour te worden geleverd door koper binnen één week na deze periode. De monsters, modellen en voorbeelden dienen geretourneerd te worden in dezelfde staat als waarin deze zijn ontvangen van Luxsol B.V., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen Indien monsters, modellen en voorbeelden na deze periode niet retour zijn geleverd of niet in dezelfde staat retour zijn geleverd zal Luxsol B.V. de aankoopwaarde althans het schadebedrag van de monsters, modellen en voorbeelden in rekening brengen bij koper. Hierop zijn de normale betalingsvoorwaarden van Luxsol B.V. van toepassing.

5. Orders, toezeggingen en afspraken
Orders die Luxsol B.V. van Koper ontvangt, zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, bindend voor Koper. Orders zijn niet eerder door Luxsol B.V. geaccepteerd en een overeenkomst met Luxsol B.V. komt niet eerder tot stand, dan op het moment dat door Luxsol B.V. een schriftelijke orderbevestiging aan Koper is verzonden, danwel vanaf het tijdstip waarop door Luxsol B.V. met de uitvoering is aangevangen. Dit geldt ook voor door vertegenwoordigers of andere personen in dienst van Luxsol B.V. gedane aanbiedingen en toezeggingen, alsmede op de door hen gemaakte afspraken.

6. Aanvaarding door facturering
Een door Luxsol B.V. voorafgaand aan de eigenlijke schriftelijke orderbevestiging verzonden factuur geldt als bevestiging van de order voor zover deze order of een gedeelte van deze order middels de betreffende factuur in rekening is gebracht.

7. Prijzen
De door Luxsol B.V. opgegeven prijzen gelden voor levering “franco huis” indien de totale orderwaarde boven € 450,- ex btw is, tenzij schriftelijk anders door Luxsol B.V. is opgegeven. Luxsol B.V. streeft ernaar om van prijswijzigingen steeds zo snel mogelijk mededeling te doen. Voor orders onder € 449,- geldt een order/administratie toeslag van € 15,-. Wanneer na de datum van de aanbieding door Luxsol B.V. een verhoging optreedt in één of meer van de kostprijsfactoren behoudt Luxsol B.V. zich het recht voor om het prijsverschil door te berekenen aan Koper.

8. Kortingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden geen andere kortingen toegestaan dan op de factuur van Luxsol B.V. is vermeld. Eerder door Luxsol B.V. verleende kortingen binden Luxsol B.V. niet voor latere overeenkomsten.

9. Levertijden
Luxsol B.V. streeft ernaar de levertijden steeds nauwkeurig te specificeren, maar Luxsol B.V. behoudt zich het recht voor daarvan ook zonder voorafgaande mededelingen af te wijken. Koper is niet gerechtigd op grond van overschrijding van de levertijden de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat Luxsol B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Luxsol B.V. een redelijke termijn voor nakoming is geboden.

10. Levering
Alle leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie “franco huis” (zie artikel 7) met uitzondering van tol-, veer- en parkeer kosten en de eilanden. Levering vindt plaats op begane grond achter de eerste deur. Voor zonnepaneel orders geldt dat deze op pallet worden aangeleverd voor de deur indien de heftruck hier kan komen. Anders worden deze afgeleverd tot aan de plek waar deze kan komen. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken feitelijk op het aangegeven afleveringsadres zijn afgeleverd. Luxsol B.V. behoudt zich het recht voor om op bepaalde plaatsen in Nederland, en ter harer discretie moeilijk bereikbare locaties, niet af te leveren en een ander afleveradres met Koper overeen te komen. Zaken die bij een verkoopadres van Luxsol B.V. worden afgehaald of door Luxsol B.V. op een andere plaats van levering dan het door Koper aangegeven afleveradres worden bezorgd, worden geacht vanaf het moment dat zij door Koper in ontvangst zijn genomen door hem in goede staat te zijn aanvaard. Het risico gaat op Koper over op het tijdstip waarop de betreffende zaken het verkoopadres van Luxsol B.V. verlaten na het laden van het betrokken vervoermiddel, respectievelijk op het moment dat de zaken op de andere plaats van levering zijn afgeleverd. Luxsol B.V. behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van de levering derden in te schakelen.

11. Deelleveringen
Het is Luxsol B.V. toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Luxsol B.V. bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. Bij eventuele deellevering van energie- en verdeelsystemen is, tenzij anders vermeld, het plaatsen en het koppelen op de opstellingsplaats niet bij de prijs inbegrepen. Bij levering van energie- en verdeelsystemen in delen, worden werkzaamheden door medewerkers van Luxsol B.V. ten behoeve van het plaatsen en het koppelen op de opstellingsplaats uitgevoerd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in NEN 3140/1010 normering en onder de verantwoording van een door de Koper aan te stellen installatie- en werkverantwoordelijke.

12. Levering op afroep
Indien levering op afroep is overeengekomen is de Koper gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en aflever-schema.

13. Emballage
De Koper is verplicht leenemballage binnen twee maanden na levering door Luxsol B.V. leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Koper zijn verplichtingen met betrekking tot leenemballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voort-vloeien voor zijn rekening. Eenmalige emballage die door Luxsol B.V. met de zaken aan de Koper in rekening wordt gebracht en wordt geleverd, wordt door Luxsol B.V. niet teruggenomen.

14. Niet-afname
De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan Koper worden geleverd danwel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld danwel deze specifiek voor Koper zijn besteld en geproduceerd. In geval van niet-afname door Koper heeft Luxsol B.V. aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer zij Koper heeft bericht dat de zaken te zijner beschikking staan en Koper gedurende 7 dagen na de verzending van dit bericht nalatig blijft, de zaken alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval kan Luxsol B.V. besluiten, geheel ter Luxsol B.V.’s keuze en discretie, de zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan of in zijn eigen magazijn op te slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs, de extra transportkosten als van de opslagkosten, danwel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en vergoeding vorderen van alle door Luxsol B.V. geleden schade, inclusief gederfde winst. In geval van een niet-afname door Koper, is Luxsol B.V. voorts bevoegd alle met Koper lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder dezelfde voorwaarden te annuleren. Bij iedere annulering is het door Koper op grond van vorenstaande verschuldigde steeds direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

15. Wijzigingen in de te leveren zaken
Luxsol B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, enerzijds omwille van bestekgege-vens en levertijden en/of anderzijds omwille van wijzigingen betreft ten aanzien van de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften danwel andere toepasselijke regelgeving of indien het geringe wijzigingen van de zaak betreffen die een verbetering betekenen.

16. Technische eisen
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Luxsol B.V. niet verantwoordelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle technische eisen die door de Koper aan de af te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de gebruikelijke danwel geldende (minimum-)eisen, dienen bij het aangaan van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk door de Koper te zijn gemeld en door Luxsol B.V. te zijn geaccordeerd.

17. Intellectuele eigendomsrechten
Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxsol B.V. gebruik worden gemaakt van tekeningen, modellen en ontwerpen en dergelijke die van Luxsol B.V. afkomstig zijn. Hierop rustende intel-lectuele eigendomsrechten blijven in alle gevallen toebehoren aan Luxsol B.V..

18. Geheimhouding
De Koper is verplicht alle gegevens die niet openbaar zijn (in welke vorm dan ook) en die zij in het kader van de overeenkomst van Luxsol B.V. verkrijgt danwel waarvan de Koper kennis neemt, geheim te houden. De Koper staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden. Indien de in het voorgaande bedoelde plicht door Koper en/of één of meerdere van zijn medewerkers geschonden wordt, verbeurt Koper een direct opeisbare boete van € 100.000,- en voorts een dwangsom van € 50.000,- per dag voor elke dag waarop de overtreding blijft voortduren.

19. Gegevensverstrekking door Koper
Luxsol B.V. is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder, danwel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de Koper verstrekte gegevens, die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht of de overeenkomst, niet (langer) correct en/of niet (langer) volledig zijn. Luxsol B.V. kan in voorkomende gevallen aanspraak maken op vergoeding door Koper van tot op dat moment reeds gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de Koper.
Ten aanzien van de door Koper opgegeven informatie behorende bij de energie- en verdeelsystemen zal Luxsol B.V. bij het opstellen van de offerte rekening houden met de door de Koper aangegeven informatie, of, bij onbekendheid, een aanname doen. Dit ontslaat in geen geval Koper van de plicht om er tijdig voor te zorgen dat Luxsol B.V. beschikt over de juiste gegevens.

20. Overmacht
Indien Luxsol B.V. als gevolg van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht haar ver-plichtingen onder die overeenkomst op te schorten zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Indien Luxsol B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Luxsol B.V. gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht wordt ten deze tevens verstaan iedere omstandigheid die voor Luxsol B.V. niet kenbaar was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst, waaronder tevens wordt verstaan al die omstandigheden waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van Luxsol B.V. gevergd kan worden, waaronder in ieder geval doch niet beperkt tot omstandigheden dat één of meerdere door Luxsol B.V. ter uitvoering van de transactie direct of indirect betrokken derde(n), waaronder de toeleverancier(s) van Luxsol B.V., jegens Luxsol B.V. in gebreke blijft (blijven), stakingen of werkonderbrekingen hetzij bij Luxsol B.V., hetzij bij toeleveranciers en verder alle gevallen van molest, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderne-ming, staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog en water-schade.

21. Eigendomsvoorbehoud
Luxsol B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken totdat door Koper aan al zijn verplichtingen aan Luxsol B.V., uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan. Luxsol B.V. is gerechtigd om, indien Koper met de nakoming van de (betalings-)verplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van Luxsol B.V. betaling van de openstaande (al dan niet opeisbare) facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde bij Koper aanwezige zaken terug te nemen. Bij terugneming van die zaken zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming verband houdende kosten). Koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Luxsol B.V. op de geleverde zaken in kennis te stellen. Het is Koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren. Koper verleent middels acceptatie van deze leveringsvoorwaarden reeds op dit moment onher-roepelijk machtiging aan Luxsol B.V. om de terreinen en gebouwen van Koper danwel van derden die de zaken voor Koper houden te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen of terug te doen nemen, onverminderd het recht van Luxsol B.V. op vergoeding van de door Luxsol B.V. geleden schade. De Koper is verplicht, na hiertoe door Luxsol B.V. schriftelijk te zijn aangemaand, alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door Koper in totaal aan Luxsol B.V. verschuldigde per dag dat de Koper in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen. De Koper is niet bevoegd de door Luxsol B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of met enig ander beperkt recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Luxsol B.V. zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de derde enig recht op de hierboven bedoelde zaken heeft willen vestigen of heeft doen gelden, op de hoogte te stellen. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Luxsol B.V.: – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en bedrijfs-, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering(en) aan Luxsol B.V. ter inzage te geven; – alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Luxsol B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW (stil pandrecht op vorderingen op naam); – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Luxsol B.V.; – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Luxsol B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

22. Garantie
Voor de door Luxsol B.V. geleverde zaken gelden de algemene garantievoorwaarden, zoals die door de toeleverancier van Luxsol B.V. worden afgegeven. Indien voorhanden, zal Luxsol B.V. de Koper een exemplaar van de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, ter beschikking stellen. Ten aanzien van de door Luxsol B.V. geleverde zaken welke door Luxsol B.V. zijn geproduceerd garandeert Luxsol B.V. dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden na levering, tenzij anders vermeld in de productspecificaties. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Koper recht op herstel van de zaak. Luxsol B.V. kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van Luxsol B.V. op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Indien Luxsol B.V. een geleverde zaak danwel een onderdeel daarvan herstelt en/of vervangt, gaat geen nieuwe garantieperiode lopen, zodat de oorspronkelijke garantieperiode doorloopt voor zover die nog niet is verstreken. In alle gevallen vervalt elke garantie op geleverde zaken: – indien geen geldig garantiebewijs of originele factuur worden overgelegd; – na het verstrijken van de garantieperiode; – indien door anderen dan door Luxsol B.V. aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen aan de geleverde zaken zijn of worden verricht; – indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door Koper en/of derden; – indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming; – indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks-)voorschriften; – indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door Koper ten behoeve van de door Luxsol B.V. geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.

23. Aansprakelijkheid
Luxsol B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreken, uit het gebruik van door Luxsol B.V. geleverde zaken of uit door medewerkers van Luxsol B.V. uitgevoerde werkzaamheden op de opstellingsplaats onder verantwoording van een door Koper aan te stellen installatie- of werkverantwoordelijke, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet en ook dan met inachtneming van het hiervoor in artikel 23 bepaalde. Voor schade uit of in verband met de overeenkomst, waarvoor Luxsol B.V. rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende: A Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door Koper aan derden
verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking; B Onverminderd het bepaalde in A wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor onze verzekeraar deze schade vergoedt. In ieder geval zal de aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde – zijnde de bruto factuurwaarde minus BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering – nooit te boven gaan; C De onder B genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien; D Koper vrijwaart Luxsol B.V. tegen vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van werknemers in dienst van Koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die Luxsol B.V. aan of vanwege Koper heeft afgeleverd; E Enige aansprakelijkheid van Luxsol B.V. kan slechts ontstaan voor schade die is geleden binnen 3 maanden nadat de zaken aan Koper zijn geleverd en indien Koper Luxsol B.V. uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking van de schade schriftelijk op de hoogte brengt van de schade(oorzaak) en, Luxsol B.V. waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortkoming en Luxsol B.V. na het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten
.
24. Reclamatie
Koper is verplicht de door Luxsol B.V. geleverde zaken en diensten direct na aflevering van de zaken of voltooiing van de diensten te inspecteren op overeenstemming met de order. Afwijkende aantallen dienen direct na aflevering op de pakbon te worden vermeld bij gebreke waarvan Koper zich er jegens Luxsol B.V. niet meer op kan beroepen dat de geleverde aantallen afwijken. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld, doch binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Luxsol B.V. te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Gebreken die Koper niet direct kenbaar zijn, dient Koper binnen 5 werkdagen nadat Koper deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken, maar in ieder geval binnen 3 maanden na levering van de zaken aan Luxsol B.V. kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Luxsol B.V. ter zake enig gebrek. Reclames schorten de betalings- en afnameverplichtingen van Koper niet op. Retournering van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxsol B.V., onder de door Luxsol B.V. te bepalen voorwaarden. Indien een reclame gegrond is, is Luxsol B.V. onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van Koper of derden, slechts gehouden het geleverde kosteloos te laten verbeteren of te vervangen. De te retourneren zaken dienen in originele staat en in originele verpakking aan Luxsol B.V. terug te worden gestuurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

25. Retourzending
Luxsol B.V. is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien Luxsol B.V. in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan dienen deze zaken onbeschadigd en in originele verpakking aan Luxsol B.V. te worden geretourneerd. De Koper is alsdan aan Luxsol B.V. de aan het terugnemen verbonden kosten verschuldigd.

26. Betaling
Tenzij schriftelijk door Luxsol B.V. anders is aangegeven, dient betaling van de facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum en zonder enige verrekening of toepassing van enige korting, anders dan door Luxsol B.V. op de factuur vermeld. Afwijking van de standaard betaaltermijn kan alleen schriftelijk op aangeven van Green Facility worden overeengekomen. De Koper is gehouden Luxsol B.V. spontaan en onverwijld van eventuele – te verwachten – betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de Koper gehouden Luxsol B.V. des verzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.
Vooruit- en/of aanbetalingen dienen per ommegaande te worden gedaan. Indien sprake is van vooruit-/aanbetaling wordt uw opdracht in werking gesteld nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven.

27. Verzuim
Indien en zodra Koper: – Luxsol B.V. niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen; – wordt ontbonden; – zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst; – in staat van faillissement wordt verklaard; – surséance van betaling aanvraagt; – enige uit de met Luxsol B.V. aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt, danwel zich andere omstandigheden voordoen op grond waarvan Luxsol B.V. goede grond heeft te vrezen dat de Koper niet en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; – zodra Koper’s zaken door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen; wordt al hetgeen Koper aan Luxsol B.V. verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Luxsol B.V. gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, tenzij Luxsol B.V. de nakoming daarvan mocht verlangen, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding en alle overige rechten die voor Luxsol B.V. uit deze overeenkomst voortvloeien. In geval zich ten aanzien van de Koper een van de hierboven genoemde situaties voordoet is Luxsol B.V. bevoegd de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten totdat de Koper al hetgeen opeisbaar is aan Luxsol B.V. heeft voldaan. Luxsol B.V. kan voorts van de Koper volledige betaling danwel afdoende zekerheid (ter beoordeling van Luxsol B.V.) verlangen.

28. Vertragingsrente, administratie- en incassokosten
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Luxsol B.V. gerechtigd Koper de wettelijke handelsrente, alsmede alle kosten ter zake van de wanbetaling waaronder, bijvoorbeeld, (buiten)gerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van EURO 100,00 te vermeerderen met omzetbelasting. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

29. Partners
Luxsol B.V. werkt samen met partners in duurzaamheid ten einde een zo volledig mogelijke dienstverlening aan te kunnen bieden. Indien een partners is opgenomen in enige communicatie, offerte, opdracht of levering zal dit vermeld worden aan Koper. Koper is zich ervan bewust dat op iedere communicatie, offerte, opdracht of levering door een partner, de algemene voorwaarden van de partner van kracht is op dit deel van communicatie, offerte, opdracht of levering.

30. Internet verbinding t.b.v installatie.
Koperdient bij aanvang van de werkzaamheden zorg te dragen voor een werkende en open Internetverbinding door middel van een UTP met RJ 45 connector binnen een straal van 1 meter van de omvormer tenzij anders vermeld in de opdracht bevestiging.

31. Hak-/breek- en bouwkundig werk
Hak-/breek- en bouwkundige werkzaamheden zijn uitgesloten van de opdracht tenzij anders vermeld in de opdracht bevestiging.

32. Opmerking subsidie
Voor energiebesparende oplossingen zijn verschillende subsidies voorhanden (SDE, E.I.A. en K.I.A. bijvoorbeeld). Let op dat de producten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in uw situatie om de subsidie ook werkelijk te kunnen aanvragen. Subsidie worden verstrekt door verschillende instanties met de bijbehorende voorwaarden.
Het is niet uitgesloten dat subsidies op enig moment in het jaar leeg is of dat de regels zijn gewijzigd. Wij nemen subsidies nooit mee in calculaties en offertes. Veel leveranciers doen dit wel dus het is goed om dit na te vragen indien u meerdere offertes heeft.

33. Betalingscondities
Voor orders boven € 2.500,- geldt een aanbetaling van 50% bij opdracht en 50% bij levering. Uitgezonderd hierop zijn orders gerelateerd aan solar/pv-installaties. Voor deze opdrachten geldt een aanbetaling van 30% bij opdracht, 40% na levering producten en 30% na oplevering van de opdracht. Van deze standaard betalingscondities kan uitsluitend worden afgeweken na akkoord van de directie van Luxsol B.V. en dient expliciet vermeld te zijn in de offerte/opdracht door Luxsol B.V.

34. Uitgesloten
Indien installatie niet wordt uitgevoerd door Luxsol of door Luxsol ingehuurde bedrijven, vervalt garantie/herstel indien deze ten gevolge is van al dan niet opzettelijke schade opgelopen tijdens de verwerking van de producten aan de producten uit de opdracht bevestiging. Verder zijn alle overige zaken uitgesloten indien deze niet zijn opgenomen in de opdracht bevestiging.

35. Wijziging
Luxsol B.V. is bevoegd wijzigingen in deze leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Luxsol B.V. zal de gewijzigde leveringsvoorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

36. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de door Luxsol B.V. aangegane overeenkomsten van koop en verkoop en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.